هاست لینوکس آلمان

SaninLiGr-500

حداکثر فضا 500 مگابایت بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - 500 گیگابایت
حداکثر FTP اکانت - 50 عدد
حداکثر حساب ایمیل - 50 عدد
حداکثر دیتابیس - 50 عدد
حداکثر دیتابیس - 50 عدد
حداکثر زیردامنه - 50 عدد
حداکثر پارک دامنه - 50 عدد
حداکثر ادآن دامنه - ندارد

SaninLiGr-1000

حداکثر فضا 1000 مگابایت بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - 1000 گیگابایت
حداکثر FTP اکانت - 100 عدد
حداکثر حساب ایمیل - 100 عدد
حداکثر دیتابیس - 100 عدد
حداکثر دیتابیس - 100 عدد
حداکثر زیردامنه - 100 عدد
حداکثر پارک دامنه - 100 عدد
حداکثر ادآن دامنه - 1 عدد

SaninLiGr-2000

حداکثر فضا 1000 مگابایت بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - 1000 گیگابایت
حداکثر FTP اکانت - 100 عدد
حداکثر حساب ایمیل - 100 عدد
حداکثر دیتابیس - 100 عدد
حداکثر دیتابیس - 100 عدد
حداکثر زیردامنه - 100 عدد
حداکثر پارک دامنه - 100 عدد
حداکثر ادآن دامنه - 1 عدد

SaninLiGr-5000

حداکثر فضا 5000 مگابایت بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - 5000 گیگابایت
حداکثر FTP اکانت - 500 عدد
حداکثر حساب ایمیل - 500 عدد
حداکثر دیتابیس - 500 عدد
حداکثر دیتابیس - 500 عدد
حداکثر زیردامنه - 500 عدد
حداکثر پارک دامنه - 500 عدد
حداکثر ادآن دامنه - 5 عدد

SaninLiGr-Silver

فضای نامحدود بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - نامحدود
حداکثر FTP اکانت - نامحدود
حداکثر حساب ایمیل - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر زیردامنه - نامحدود
حداکثر پارک دامنه - نامحدود
حداکثر ادآن دامنه - 1عدد

SaninLiGr-Gold

فضای نامحدود بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - نامحدود
حداکثر FTP اکانت - نامحدود
حداکثر حساب ایمیل - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر زیردامنه - نامحدود
حداکثر پارک دامنه - نامحدود
حداکثر ادآن دامنه - نامحدود