هاست لینوکس آلمان

SaninLiGr-1000

حداکثر فضا 1000 مگابایت بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - 1000 گیگابایت
حداکثر FTP اکانت - 100 عدد
حداکثر حساب ایمیل - 100 عدد
حداکثر دیتابیس - 100 عدد
حداکثر دیتابیس - 100 عدد
حداکثر زیردامنه - 100 عدد
حداکثر پارک دامنه - 100 عدد
حداکثر ادآن دامنه - 1 عدد

SaninLi-2000

حداکثر فضا 2000 مگابایت بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - 2000 گیگابایت
حداکثر FTP اکانت - 200 عدد
حداکثر حساب ایمیل - 200 عدد
حداکثر دیتابیس - 200 عدد
حداکثر دیتابیس - 200 عدد
حداکثر زیردامنه - 200 عدد
حداکثر پارک دامنه - 200 عدد
حداکثر ادآن دامنه - 2 عدد

SaninLi-5000

حداکثر فضا 5000 مگابایت بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - 5000 گیگابایت
حداکثر FTP اکانت - 500 عدد
حداکثر حساب ایمیل - 500 عدد
حداکثر دیتابیس - 500 عدد
حداکثر دیتابیس - 500 عدد
حداکثر زیردامنه - 500 عدد
حداکثر پارک دامنه - 500 عدد
حداکثر ادآن دامنه - 5 عدد

SaninLiGr-Silver

فضای نامحدود بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - نامحدود
حداکثر FTP اکانت - نامحدود
حداکثر حساب ایمیل - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر زیردامنه - نامحدود
حداکثر پارک دامنه - نامحدود
حداکثر ادآن دامنه - 10عدد

SaninLiGr-Gold

فضای نامحدود بر روی SSD
آخرین ورژن کنترل پنل C-Panel

پهنای باند ماهانه - نامحدود
حداکثر FTP اکانت - نامحدود
حداکثر حساب ایمیل - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر دیتابیس - نامحدود
حداکثر زیردامنه - نامحدود
حداکثر پارک دامنه - نامحدود
حداکثر ادآن دامنه - نامحدود